ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียน
    

 
นายไพบูลย์ พวงเงิน  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 08 9858 4149นายประสพ แก้วบังเกิด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 09 9243 9792